✓ Kombucha-Abo:20% korting

✓Gratis verzending

✓ Kombucha-Abo:20% korting

Terugbetalingsbeleid

Instructies voor herroeping van de consument

herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. In het geval van afzonderlijke levering van meerdere goederen die in één bestelling zijn besteld, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (KOMBUCHERY GmbH, Sybelstraße 7, 10629 Berlijn, e-mail:imprint@kombuchery.de) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten bestaat niet:

1 a) in het geval van contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven, waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden, waarvan de verhandelbaarheid alleen kan worden behouden als bepaalde temperaturen of andere voorwaarden in acht worden genomen (§ 312 g lid 2 nr. 2 BGB),

2 b) voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als hun verzegeling na levering werd verwijderd (§ 312 g lid 2 nr. 3 BGB).

herroepingsformulier

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Op

KOMBUCHERY Ltd
Sybelstrae 7
10629 Berlijn

E-mail:imprint@kombuchery.de

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen(*)/het verlenen van de volgende dienst (*):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

________________________________

Naam consument(en):

________________________________


Adres consument(en):

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________


Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier):

________________________________


Plaats en datum:

________________________________


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.